Služby

Súkromná psychologická ambulancia poskytuje služby klinického psychológa v oblasti psychodiagnostiky (komplexné psychologické vyšetrenia) a psychologickej liečby psychických ťažkostí a dysfunkcií (psychoterapia).

Klinická psychológia – psychoterapia a psychodiagnostika.

Dopravný psychológ – psychologické vyšetrenie (psychotesty) vodičov a odborné poradenstvo vodičov (metódami odporúčanými Slovenskou komorou psychológov).

Zbrojný preukaz – psychologické všetrenie (psychotesty) pre žiadateľov a držiteľov strelnej zbrane a streliva.

Psychoterapia – v terapii uplatňujem celostný prístup s dôrazom na jedinečnosť a originalitu každého človeka, spôsob jeho prežívania a uvažovania ako i prostredia, z ktorého prichádza. Ponúkam porozumenie a pochopenie rôznorodosti a pestrosti ľudskej psychiky. V terapeutickom dialógu a za pomoci ďalších metód, spolu s klientom skúmame uvedomované a neuvedomované procesy, aké má potreby a priania, čo ho ruší a frustruje, ako využíva svoje vonkajšie a vnútorné zdroje, ako sa prispôsobuje sebe a k svojmu okoliu, aké má obranné a kompenzačné mechanizmy. V tomto poskytujem bezpečný a podporný priestor. Cieľom terapie je spoločne nájsť zdravé spôsoby fungovania a mechanizmy uzdravenia tak, aby bol človek spokojný a vyrovnaný, autentický a autonómny, aby lepšie porozumel sebe a iným, zlepšil kvalitu svojho života, mal úctu k sebe a k životu. V psychoterapii využívam získané certifikované psychoterapeutické vzdelanie v Gestalt terapii.

Psychodiagnostika – psychologické vyšetrenie podľa potreby a účelu, najčastejšie ako pomoc a upresnenie diagnostického procesu a zhodnotenie stupňa obtiaží pri zdravotných psychických, psychiatrických, psychosomatických a neurologických ťažkostiach a liečbe. Vyšetrenie štruktúry osobnosti, dynamiky a procesov myslenia, kvality afektivity a emocionality, štruktúry intelektu, modalít pamäti a pozornosti, neurokognícií a neuropsychologické profily.

Zameranie – stres, úzkosť, strach, fóbie, depresie, panické poruchy, záťaž, únava, adaptačné obtiaže, osobnostné a životné krízy, náhle zmeny a pocity zlyhania, vzťahové a generačné problémy, obsedantno-kompulzívna porucha, závislosti, afektívne a psychotické poruchy, psychosomatika, tetánia, podiel psychiky pri somatických ochoreniach, neurodegeneratívne zmeny CNS a dysfunkcie mozgu.

Spolupráca s lekármi – obvodný lekár, psychiater, neurológ.